[Kunoich] Cokro Shortsword

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 750 Pearls

Cokro Shortsword Kunoichi StowedCokro Shortsword Kunoichi Drawn