[Kunoichi] Acher Guard Kunai

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Acher Guard Kunai Stowed Kunoichi