[Kunoichi] Acher Guard Shortsword

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 750 Pearls

Acher Guard Shortsword Drawn KunoichiAcher Guard Shortsword Stowed Kunoichi