[Kunoichi] Acher Guard

  • Source: Pearl Shop
  • Cost:
    • Weapon & Costume Set: 2,900 Pearls
    • Costume Set: 2,200 Pearls
    • Armor: 2,000 Pearls
    • Hat: 500 Pearls

bdo-aker-guard-kunoichi-fullbdo-aker-guard-kunoichi-full-2bdo-aker-guard-kunoichi-full-3bdo-aker-guard-kunoichi-full-4

bdo-aker-guard-kunoichi-costumebdo-aker-guard-kunoichi-costume-2bdo-aker-guard-kunoichi-costume-3bdo-aker-guard-kunoichi-no-helm

bdo-aker-guard-kunoichi-min-durabdo-aker-guard-kunoichi-min-dura-2