[Kunoichi] Ayo

  • Source: Pearl Shop
  • Cost:
    • Weapon & Costume Set: 3,400 or 2,900 Pearls
    • Costume Set: 2,200 Pearls
    • Armor: 2,00 Pearls
    • Helmet: 500 Pearls

bdo-kunoichi-awakening-costume-fullbdo-kunoichi-awakening-costume-full-2bdo-kunoichi-awakening-costume-full-3bdo-kunoichi-awakening-costume-full-4

bdo-kunoichi-awakening-costume-full-5bdo-kunoichi-awakening-costume-full-6

bdo-kunoichi-awakening-costumebdo-kunoichi-awakening-costume-2bdo-kunoichi-awakening-costume-3bdo-kunoichi-awakening-costume-no-helm

bdo-kunoichi-awakening-costume-min-durabdo-kunoichi-awakening-costume-min-dura-2