[Kunoichi] Canape Shortsword

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 750 Pearls

Canape Shortsword Kunoichi StowedCanape Shortsword Kunoichi Drawn