[Kunoichi] Canape Shuriken

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Canape Shuriken Kunoichi Stowed