[Kunoichi] Cokro Shuriken

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Cokro Shuriken Kunoichi Stowed