[Kunoichi] Eunyoo Kunai

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Eunyoo Kunai DrawnEunyoo Kunai Stowed