[Kunoichi] Eunyoo Shortsword

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 750 Pearls

Eunyoo Shortsword StowedEunyoo Shortsword Drawn