[Kunoichi] Golden Scale Shuriken

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Golden Scale Shuriken Stowed