[Kunoichi] Karin Short Sword

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 750 Pearls

Karin Short Sword Drawn KunoichiKarin Short Sword Stowed Kunoichi