[Kunoichi] Night Cat Kunai

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Night Cat Kunai DrawnNight Cat Kunai Stowed