[Kunoichi] Sicarios Shuriken

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 450 Pearls

Sicarios Shuriken Kunoichi Stowed