[Kunoichi] Taritas

bdo-talis-kunoichi-armorbdo-talis-kunoichi-armor-2bdo-talis-kunoichi-armor-3