[Kunoichi] Vixen Shortsword

  • Source: Pearl Shop
  • Cost: 750 Pearls

Vixen Short Sword DrawnVixen Short Sword Stowed